Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
 
 
คู่มือการดูแลรักษา Trumpet, Cornet, Fluegel Horn
    1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง
1. ปากเป่า / กำพวดแตร 2. ท่อรับปากเป่า 3. ท่อปากเป่า
4. กระบอกสูบ 5. ปากแตร 6. ลูกสูบตัวที่ 1
7. ลูกสูบตัวที่ 2 8. ลูกสูบตัวที่ 3 9. ห่วงสอดนิ้ว
10. ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1 11. ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2 12. ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3
13.ที่ปล่อยน้ำลาย
ท่อเทียบเสียง
14.ที่ปล่อยน้ำลาย
ท่อเสียง ลูกสูบ 1
15. ที่ปล่อยน้ำลาย
ท่อเสียง ลูกสูบ 3
16. ท่อเทียบเสียง 17. น็อตยึด 18. ท่อปากเป่า ด้านนอก
    2. การเทียบเสียง
        การเทียบเสียงให้ได้ระดับเสียง (Pitch) ที่ต้องการ สามารถ ทำได้โดย การ ดึงท่อ เทียบ
    เสียง ตามรูป ระยะ ในการดึง ท่อเทียบเสียง ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ ด้วยเหมือนกัน โดย ก่อนที่
    จะทำการ เทียบเสียง ให้อุ่น เครื่อง ด้วย การเป่า ลมเข้าไป ใน เครื่อง สักพัก แล้วจึงทำการ
    เทียบเสียง สำหรับ Fluegel horn ท่อหมายเลข 18 ทำหน้าที่ เป็น ท่อ
    3. การดูแลรักษาลูกสูบและกระบอกลูกสูบ
        เพื่อยืดอายุ การใช้งาน ของทั้ง ลูกสูบ และ กระบอกสูบ ให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอน ต่อไปนี้
    ทั้งก่อน และ ภายหลัง การใช้ เครื่อง การหยอด น้ำมันหล่อลื่น ลูกสูบ
        1.คลายเกลียวฝาสูบแล้วดึง ลูกสูบขึ้นมาตรง ๆ
        2.หยอดน้ำมันหล่อลื่นลูกสูบ ให้ทั่วลูกสูบ แล้ว กดลูกสูบลง ตามเดิม ขันเกลียว ฝาสูบ
        ให้แน่น แล้ว กดลูกสูบ ขึ้นลง เพื่อให้ น้ำมันหล่อลื่น กระจาย ไปทั่ว กระบอกสูบ
      การทำความสะอาดลูกสูบและกระบอกสูบ
        1.นำผ้าสาคู (Polishing gauze) พัน เข้ากับ เหล็ก ทำความสะอาด (Cleaning rod)
        2.สอดเหล็ก ทำความสะอาด เข้าไปใน กระบอกสูบ เพื่อ ทำความสะอาด สิ่งสกปรก
        ที่อยู่ ข้างใน
        3.เช็ดทำความสะอาดลูกสูบให้สะอาด ตามรูป
        4.นำลูกสูบใส่กลับเข้าไปยังกระบอกสูบ ให้ถูกต้อง เหมือนเดิม เพราะ ถ้าใส่ลูก สูบผิด
        ก็จะทำให้ เป่าไม่ออก หยอดน้ำมัน Valve oil 2-3 หยด ก่อน ขันเกลียว ปิดฝาสูบ
        5.กดลูกสูบ ขึ้นลงหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ ให้น้ำมันหล่อลื่น ลูกสูบ กระจายไปทั่ว กระบอกสูบ
    4. การดูแลรักษาท่อเสียง
    วิธีการดูแลรักษาท่อเสียง
        1.ถอดท่อเสียง ออกมา เพื่อ ทำความสะอาด สำหรับ ท่อที่ ต่อกับ ลูกสูบ จะต้อง
        กดลูกสูบ ก่อนที่จะถอด และ สวมกลับคืน เสมอ ตามรูป
        2.นำเหล็ก ทำความสะอาด ที่พันผ้า สาลู แล้ว สอดเข้าไป ทำความสะอาด ท่อเสียง
        3.หลังจากทำความสะอาดแล้ว ก่อนที่ จะสวมท่อ เข้ากับ ตัวเครื่อง ให้ทา ขี้ผึ้ง
        ทาท่อโลหะ (Slide grease) ตามรูป
        4.สวมท่อเข้ากับตัวเครื่อง โดย ดึงท่อ เข้าออก หลาย ๆ ครั้ง เพื่อ ให้ขี้ผึ้ง กระจายไป
        ทั่วผิวท่อ ตามรูป

        5.การดูแลรักษาภายนอก
        ภายหลังจากการ ใช้เครื่องทุกครั้ง ควรทำ ความสะอาดตัวเครื่อง ด้านนอก ด้วยผ้า ที่ม
ี     ความสะอาด อาทิเช่น ผ้าสำลี (Polishing cloth) หรือ ผ้าซิลิคอน (Silicon cloth) เท่านั้น
     สำหรับ น้ำยา ทำความสะอาด ที่จะใช้ ก็ขึ้นอยู่กับ ลักษณะ การชุบ หรือ เคลือบผิว ของ
     เครื่อง แต่ละชนิด ดังนี้
        1.เครื่องที่ชุบเงิน และ พวกที่ไม่ชุบ อะไรเลย คือเป็น เนื้อทองเหลืองแท้ ๆ ให้ใช้
        ผ้าสำลีชุบ กับ น้ำยาขัดเงิน (Silver Polish) ขัด ทำ ความสะอาด เครื่อง
        2.เครื่องที่ชุบ ด้วยนิเกิล และโครเมี่ยม ให้ใช้ผ้าสำลี ชุบน้ำยา ขัดเงาโลหะ (Metal Polish)
        ขัด ทำ ความสะอาดเครื่อง
        3.เครื่องที่มีสีทอง แล้วเคลือบแลคเกอร์ พิเศษ ให้ใช้ผ้าสำลี ชุบด้วย น้ำยา
        Lacquer polish เช็ด ทำความสะอาดเครื่อง
        6.การดูแลรักษาภายใน
          ทุกครั้ง ภายหลังจาก การใช้เครื่อง ควรเป่าน้ำ ออกจาก ท่อเปล่อยน้ำลาย ให้หมด
    ส่วนท่อ ที่ไม่มี ที่ปล่อยน้ำลาย ควรถอดอออกมา สลัดน้ำออก ตามรูป และ อย่าง น้อย
    เดือน ละ 1 ครั้ง ควร ทำ การล้างเครื่อง เพื่อป้องกัน และ ขจัด สนิม คราบไคล ต่าง ๆ
    ที่เกิดขึ้น ภายใน ตัวเครื่อง ตามขั้นตอนต่อไปนี้
          1.ผสมน้ำสบู่ล้างแตร (Brass soap) กับน้ำอุ่น (30 - 40 C) ในอัตราส่วน น้ำสบู่ 1 ส่วน
             ต่อ น้ำสะอาด 10-15 ส่วน ตามรูป
          2.ทำความสะอาดท่อต่าง ๆ โดยใช้แส้ล้างแตร (Flexible cleaner) จุ่มน้ำสบู่ผสมน้ำ
             สะอาด ตามข้อ 1 ให้โชกสำหรับกระบอกสูบให้ใช้เหล็กทำความสะอาดพันด้วยผ้า
             เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน โดยถอดส่วนที่เป็นสักหลาดแยกไว้ต่างหาก ส่วนปากเป่า
             ให้ใช้แปรงล้างกำพวด (Mouthpiece Brush) ในการขัดล้างความสกปรก ตามรูป
          3.เมื่อล้างส่วนต่าง ๆ ด้วยน้ำสบู่เรียบร้อยแล้ว ให้ล้างน้ำสบู่และคราบต่าง ๆ
             ออกให้หมดด้วยน้ำสะอาด
          4.เช็ดเครื่องให้แห้งด้วยผ้าสาลู ทั้งภายในและภายนอก เสร็จแล้วน้ำไปผึ่งให้น้ำที่ยัง
             ค้างอยู่ระเหยไปจนแห้งหมด
          5.ทำการประกอบเครื่องกลับดังเดิม โดยก่อนที่จะทำการประกอบเครื่อง ให้ทาขี้ผึ้ง
             Slide grease ที่ท่อเสียงทุกท่อ , หยอด Tuning slide oil ที่ท่อเทียบเสียง และ
             หยอด valve oil ที่ลูกสูบทุกชิ้น ตามขั้นตอนที่ได้อธิบายตอนต้น เสร็จแล้วเก็บ
             เครื่องกลับเข้าไว้ในกล่องให้เรียบร้อย
 
Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
Copyright 2010 CTC MUSIC HOUSE LTD., All Rights Reseved., Design : Cmzone Webdesign.