Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
 
 
คู่มือการดูแลรักษา Trombone
    1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง
1. ปากแตร/กำพวด 2. ลูกสูบแบบหมุน คีย์ F (เฉพาะรุ่น)
3. ท่อสไลด์ 4. ที่ยึดปากแตร
5. ที่ยึดท่อสไลด์ 6. ท่อเทียบเสียง
7. ท่อรับปากเป่า 8.ท่อรับท่อสไลด์
9. ปากเป่า / กำพวดแตร 10. ที่ปล่อยน้ำลาย
11. Balancer  
    2. วิธีประกอบเครื่อง
    1.ประกอบ ท่อสไลด์ เข้ากับ ปากแตร โดยที่ ท่อสไลด์ จะอยู่ ทางขวา ของปากแตร
    2.เสร็จแล้ว หมุนเกลียว ที่ยึดปากแตร ให้แน่น เพื่อ ยึดทั้ง สองส่วน เข้าด้วยกัน
    3.นำปากเป่า ใส่เข้าไปที่ ท่อรับปากเป่า ระวัง อย่าใช้แรง กดจน แน่นมากเกินไป
    4.ในขณะ ที่ยังไม่ได้เป่าเครื่อง เพื่อป้องกัน ไม่ให้ ท่อสไลด์หลุด ให้ทำ การยึดท่อสไลด์
       เอาไว้ ตลอดเวลา
    3. การเทียบเสียง
        การเทียบเสียง ให้ได้ระดับเสียง (Pitch) ที่ต้องการ สามารถ ทำได้โดย การปรับ
     ท่อ เทียบเสียง หมายเลข 6 ตามรูป
    4. การหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง
     วิธีการหล่อลื่นท่อสไลด์
          1.ดึงท่อสไลด์ตัวนอกออกวางไว้
          2.ทาครีม หล่อลื่น สำหรับ ทรอมโบน (Slide cream) พอประมาณ ที่ผิวนอก ของ
             ท่อสไลด์ ตัวใน อย่าทาครีมมาก เพราะจะทำให้ ท่อฝืด
          3.จากนั้น รีดฉีดน้ำสะอาด ด้วยกระบอกฉีดน้ำ แต่ เพียงบาง ๆ ให้ทั่ว
          4.ประกอบ ท่อสไลด์ เข้าที่เดิม ชักสไลด์ เข้าออกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้น้ำ และ ครีม
             อาบท่อ สไลด์ อย่างทั่วถึง
     วิธีการหล่อลื่นท่อเทียบเสียง
          1.ถอดท่อ เทียบเสียง ออกมา แล้ว ใช้ผ้าสาลูเช็ด ทำความสะอาด
          2.เสร็จแล้ว ทาท่อเทียบเสียง ด้วยขี้ผึ้ง หล่อลื่น (Slide grease)
          3.สวมท่อ เทียบเสียง กลับเข้าที่เดิม และ ดึงท่อ เข้าออก หลาย ๆ ครั้ง เพื่อ ให้ขี้ผึ้ง
             กระจาย ไปทั่วผิวท่อ
          4.ระวัง อย่านำ ขี้ผึ้ง Slide grease ไปใช้ กับท่อสไลด์แทน Slide cream เพราะ
             จะทำให้ ท่อฝืด
     วิธีการหล่อลื่นลูกสูบแบบหมุน (Rotor Valve) เฉพาะรุ่นที่มี
          1.ก่อนที่ จะประกอบเครื่อง เข้าด้วยกัน ให้หงายปากแตรขึ้น
          2.หยอดน้ำมันหล่อลื่น Rotor oil 2-3 หยด ที่ท่อรับท่อสไลด์ ใกล้ ๆ กับ Rotor Valve
          3.หยอดน้ำมันหล่อลื่นแกนหมุน (Rotor spindle oil) 2-3 หยด ที่แกนหมุน และ
            ภายในแกนหมุน โดย เปิดฝา ลูกสูบ ออกก่อน
          4.หยอดน้ำมันหยอดสปริง (lever oil) ที่ สปริงยึด ก้านกดลูกสูบ ไม่ควร หยอดน้ำมัน
            มากเกินไป เพราะบริเวณนี้ จะมี ฝุ่นเข้า ได้ง่าย หากหยอด น้ำมัน มากเกินไป
    5. การทำความสะอาดภายใน
     วิธีการทำความสะอาดท่อสไลด์
          1.ผสม น้ำสบู่ล้างแตร (Brass soap) กับน้ำอุ่น (30-40 C) ใน อัตราส่วน น้ำสบู่ 1 ส่วน
             ต่อ น้ำสะอาด 1-15 ส่วน
          2.ทำความสะอาด ภายในท่อ โดยใช้ น้ำสบู่ผสม น้ำสะอาด ตามข้อ 1 และ แส้ล้างแตร
             สำหรับ ทรอมโบน (Flexible cleaner)
          3.ส่วนผิว ด้านนอก ให้ใช้ ผ้าสาลู ชุบ น้ำสบู่ ผสม น้ำสะอาด ตามข้อ 1 เช็ด ทำความ
             สะอาด ให้ทั่ว
          4.เสร็จแล้วล้าง น้ำสบู่ และ คราบสกปรก ออก ให้หมด ด้วยน้ำสะอาด
          5.เช็ดน้ำ ให้แห้ง ด้วย ผ้าสาลู และ เหล็ก ทำความสะอาด (Cleaning rod) ทั้ง ด้าน
             นอก และ ภายในท่อ
          6.เมื่อแน่ใจว่า ทุกส่วน แห้งดีแล้ว ให้หล่อลื่น ท่อสไลด์ ด้วย Slide Cream ตาม
            ขั้นตอน ที่อธิบาย ไว้ใน หัวข้อที่ 4 สำหรับ การทำความสะอาด ปากแตร ก็ ให้ปฏิบัติ
            เช่นเดียวกัน ยกเว้นรุ่น ที่มี ลูกสูบ แบบหมุน คีย์ F ควรส่ง ให้ศูนย์ ซ่อมของ YAMAHA
            ตรวจ เช็ค เป็นระยะ ๆ
     วิธีการล้างปากเป่า / กำพวด
          1.ทำความสะอาด ปากเป่า ด้วยแปรง ล้างปากเป่า (Mouthpiece Brush) และ น้ำสบู่
             ผสม น้ำ สะอาด
          2.เสร็จแล้ว ล้าง ทำความสะอาด น้ำสบู่ และ คราบต่าง ๆ ด้วย น้ำสะอาด แล้ว
             เช็ดให้แห้ง

        6.การทำความสะอาดภายนอก
     ภายหลัง จากการใช้เครื่อง ทุกครั้ง ควรทำ การเช็ด ทำความสะอาดเครื่อง ด้วยผ้า ขัดเงิน
   (Silvercloth) สำหรับ เครื่องที่ชุบเงิน แต่ ถ้าสกปรกมาก ให้ใช้ผ้า สำลีชุบน้ำยา ขัดเงิน
   (Silver Polish) ทำความสะอาด ส่วน เครื่องที่ มีสีทอง และ เคลือบแลคเกอร์ พิเศษ ให้ใช้
   ผ้าสำลี ชุบน้ำยา Lacquer polish ทำ ความสะอาด
        7.วิธีการผูกเชือกสำหรับลูกสูบแบบหมุน
    1.คลายน็อต C และ E ด้วยไขควง เสร็จแล้ว ตัวเชือก ให้ยาวประมาณ 9 นิ้ว ผูกเชือก
     ด้านหนึ่ง ให้เป็นปม แล้ว สอดเข้า ไปที่ รู A
    2.พันเชือกรอบแกน B ในทิศทาง ตามเข็มนาฬิกา เสร็จแล้ว พันรอบน็อต C ในทิศทาง
     ทวน เข็มนาฬิกา
    3.ผ่านเชือกอ้อมแกน B เพื่อ สอดเชือกเข้ารู D แล้ว พันเชือก อ้อม ใต้น็อต E ในทิศทาง
     ตาม เข็มนาฬิกา
    4.ดึงเชือกให้ตึง แล้วขันน็อต E ให้แน่น
    5.ปรับก้านบังคับให้ขนาน กับ กระบอกสูบ เสร็จแล้วขัน น็อต C ให้แน่น
    6.ลองกดแป้นลูกสูบ เพื่อ ตรวจสอบ การทำงาน
 
Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
Copyright 2010 CTC MUSIC HOUSE LTD., All Rights Reseved., Design : Cmzone Webdesign.