Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
 
 
เปียโนเก่าที่เสื่อมสภาพมีผลเสียอย่างไร ?
    เปียที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วหมายถึง
    โดยส่วนใหญ่แล้วเปียโน ที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปีขึ้นไป ได้ถือว่าเป็นเปียโนที่
   พ้นสภาพการเป็นเปียโนที่ดีไปแล้วและจะไม่ได้มาตรฐานในการเล่นและการเรียนเปียโน
   เก่าส่วนมากไม่เหมาะสมที่จะซ่อมให้ดีดังเดิมทั้งหมดเนื่องจา อะไหล่และค่าซ่อมมีราคา
   สูงมากและยากที่จะทำให้มีสภาพดีดังเดิมรายละเอียดต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อตระหนักถึง
   อันตรายที่ซ่อนอยู่จากการซื้อเปียโนเก่าได้มากขึ้น
    ชิ้นส่วนของกลไกเปียโน
    วัสดุที่ใช้ทำกลไกเปียโนมีองค์ประกอบหลักใหญ่ ๆ คือ ไม้สักหลาด (ขนแกะ) และ
      หนังสัตว์วัสดุเหล่านี้จะเริ่มเสื่อมสภาพ หลังจากการใช้งานมา 20 ปี ภายในเปียโน
   แต่ละหลังประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวมากกว่า 10,000 ชิ้น ดังนั้นการ
   ซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมาก จึงจะสามารถนำเปียโนมา
   เล่นให้เกิดความพึงพอใจ
    สายเปียโนที่มีสนิม
    สะนิมจะทำให้การสั่นสะเทือนของสายไม่ดี เสียงไม่มีพลังและมีแนวโน้มที่จะขาด
   เมื่อปรับระดับเสียง ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน สนิมจะกระจายออกไปยังชิ้นส่วนอื่นๆ
   ของเปียโน เปียโนจะไม่อยู่ในสภาพที่จะปรับเสียงให้อยู่คงที่ได้ ระดับเสียงจะไม่
   สามารถปรับให้ถูกต้องตามมาตรฐานได้ ซึ่งมีผลกระทบกับการฟังของนักเรียน
    คีย์ไม่เสมอกัน
    คีย์บอร์ดมีระดับไม่เสมอกัน บางคีย์สูง บางคีย์ต่ำ การพัฒนานิ้วมือของนักเรียน
   จะไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก คีย์บอร์ดไม่เสมอกัน
    ส่วนต่าง ๆ และ ข้อต่อหลุดออกจากกัน
    เนื่องจากอายุของเปียโนถูกใช้งานมานานกาวที่ใช้ในการปรกบไม้ และชิ้นส่วนอื่น ๆ
   ให้เข้ากัน เสื่อมสภาพ ทำให้เกิดการแตกร้าวได้ ไม้ที่บิดหรืองอเป็นเหตุของการแตก
   ร้าว ค่าซ่อมมีราคาสูง
    ใต็คีย์บอร์ดมียาฆ่าแมลงและสารเคมีที่มีพิษซ่อนอยู่
    เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในครอบครัว เปียโนเก่าบางหลังอาจไม่พบยาฆ่าแมลง
   แต่จะพบสิ่งที่น่าขยะแขยงหรือตัวหนอนปรากฎอยู่ใต้คีย์บอร์ดและจะมีแมลงกินผ้า
   สักหลาดอาศัยอยู่ในสักหลาดรองคีย์บอร์ด และจะค่อย ๆ กินสักหลาดจนหมด แมลง
   และหนอนจะกินสักหลาดรองคีย์บอร์ดจนเสียซึ่งมีผลต่อการสัมผัสคีย์บอร์ดและเทคนิค
   การเล่น ทำให้ผู้เล่นเสียสุขภาพจิต
    มีรอยแตกร้าวตามตัวเปียโน
     บ่อยครั้งที่ลูกค้าไม่ได้สังเกตหรือตรวจตราสถาพภายนอกของเปียโนเนื่องจากเปียโน
   เหล่านี้ได้ถูกซ่อมสีในส่วนที่มีตำหนิ เปียโนได้ถูกสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิ
   อากาศ ในแต่ละสถานที่ และไม่สามารถที่จะปรับสภาพให้ทนต่อสภาวะอากาศที่มี
   ความชื้นสูง ซึ่งจะทำให้มีชิ้นส่วนต่างๆ แตกหักได้ เป็นการเสี่ยงต่อการที่ส่วน
   ประกอบที่เป็นไม้ของเปียโน ทั้งภายในและภายนอกอาจบิดงอได้ ให้คุณภาพของ
   เสียงที่ไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อนักเรียนได้

    ฆ้อนสักหลาด HAMMER
   (ก) ฆ้อนสักหลาดถูกใช้จนหัวฆ้อนสึกและหมดสภาพ
   (ข) สักหลาดที่หัวฆ้อน (HAMMER FELT) เสื่อมโทรม
   นักเรียนจะได้รับผลกระทบจากเสียงที่หยาบและคุณภาพเสียงที่ลดต่ำลง เนื่องจากสภาพ
   ของหัวฆ้อนสักหลาดที่แข็งและมีร่องลึก สมรรถนะในการฟังเสียงของนักเรียนจะไม่ได้
   รับการพัฒนา
    ข้อควรระวัง
      การซื้อเปียโนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วเป็นการเสียงอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากไม่มีความ
   ทนทานและไม่มีคุณภาพเพราะเปียโนเก่าเหล่านี้บางเครื่องก็พอใช้งานได้ บางเครื่องก็หมด
   สภาพแล้ว ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาถึงการรับประกัน และบริการที่ไว้ใจได้จากช่างผู้ชำนาญ
   งานด้วย และที่สำคัญ อัตราค่าซ่อมจะต้องแพงกว่าปกติ เนื่องจากอะไหล่ส่วนใหญ่หมด
   อายุการใช้งานแล้ว เปียโนเก่าเหล่านี้ตามความเป็นจริงได้ถูกผลิตขึ้นให้เหมาะกับอุณหภูมิ
   ที่แห้ง และเย็นของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น สถานที่เหมาะสมที่จะวางเปียโนเก่า คือในห้องที่
   ไม่มีความชื้น หรือไว้ในห้องแอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาร้ายแรงที่เกิดจาก
   การทอดทิ้งเปียโนให้อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น
 
Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
Copyright 2010 CTC MUSIC HOUSE LTD., All Rights Reseved., Design : Cmzone Webdesign.