Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
 
 
คู่มือการดูแลรักษาเครื่อง Brass เสียงต่ำ
    1. ส่วนประกอบของตัวเครื่อง
1. ปากแตร 2. ท่อเทียบเสียง
3. ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1 4. ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2
5. ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3 6. ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 4
7. ช่องเสียบที่หนีบโน้ตเพลง 8. ที่ปล่อยน้ำลาย
9. กระบอกสูบ 10. ลูกสูบตัวที่ 1
11. ลูกสูบตัวที่ 2 12. ลูกสูบตัวที่ 3
13. ลูกสูบตัวที่ 4 14. ท่อปากเป่า
15. ปากเป่า / กำพวด  
    2. วิธีประกอบเครื่อง
    การเทียบเสียง ให้ได้ระดับเสียง (Pitch) ที่ต้องการ สามารถทำได้ โดย การปรับ ท่อเสียง
    ตามรูป สำหรับ การเทียบเสียง ของลูกสูบ แต่ละตัว (Fine Tuning) ให้ ปรับ ท่อเสียง ที่
    ต่อกับ ลูกสูบ ตัวนั้น ๆ
    3. การหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ของ
    วิธีการหล่อลื่นลูกสูบ
        1.คลายเกลียวฝาสูบ แล้วดึงลูกสูบขึ้นมาตรง ๆ
        2.หยอดน้ำมันหล่อลื่นลูกสูบ (Valve oil) ให้ทั่วลูกสูบ แล้วกดลูกสูบลงตามเดิม
        ขันเกลียวฝาสูบให้แน่น แล้วกดลูกสูบขึ้นลง เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นกระจายไปทั่ว
        กระบอกสูบ
    วิธีการหล่อลื่นท่อเสียง
        1.ถอดท่อเสียงออกมาเช็ด ให้สะอาด สำหรับ ท่อ ที่ต่อกับ ลูกสูบ จะต้อง กด ลูกสูบ
        ก่อนที่จะถอด และ สวมกลับคืนเสมอ
        2.ทาขี้ผึ้ง Slide grease ที่ผิวท่อ แล้ว สวมกลับเข้าตัวเครื่อง โดยดึง ท่อเข้าออก
        หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ ขี้ผึ้ง เคลือบผิว ท่อทั่ว ๆ กัน
    4. การดูแลรักษาภายใน
        ภายหลังจากการใช้เครื่องทุกครั้ง ควรเป่าน้ำ ออกจาก ท่อปล่อยน้ำลาย ให้หมด ส่วน
    ท่อที่ไม่มี ที่ปล่อยน้ำลาย ควร ถอดออกมา สลัดน้ำออก ตามรูป และ อย่างน้อย เดือนละ
    ครั้ง ควรทำ การล้าง ทำความสะอาดเครื่อง ตาม ขั้นตอน ต่อไปนี้
        1.ผสมน้ำสบู่ล้างแตร (Brass soap) กับน้ำอุ่น (30-40 C) ในภาชนะ ที่เตรียมไว้
        2.ถอดลูกสูบ ออกจากตัวเครื่อง วางแยกไว้
        3.ถอดท่อเสียง ออกจากตัวเครื่อง ทำ ความสะอาด ตัวเครื่อง ด้วย ผ้าสาลู จุ่มน้ำสบู่
        ให้โชก และ ทำความสะอาด ท่อต่าง ๆ โดย ใช้แส้ล้างแตร สำหรับ กระบอกสูบ ให้ใช้
        เหล็ก ทำความสะอาด พันด้วย ผ้าสาลู ทำ ความสะอาด เพื่อ ป้องกัน รอยขีดข่วน ส่วน
        ปากเป่า ให้ใช้ แปรงล้างกำพวด ใน การขัดล้าง คราบสกปรก
        4.เมื่อทำ ความสะอาด ส่วนต่าง ๆ ด้วย น้ำ สบู่ เรียบร้อยแล้ว ให้ล้าง น้ำสบู่ออก
        ให้หมด ด้วย น้ำสะอาด
        5.เช็ดเครื่องให้แห้ง ด้วยผ้าสะอาด ทั้งภายใน และ ภายนอก เสร็จแล้ว นำไปผึ่ง ให้แห้ง
        6.นำลูกสูบ มาล้าง น้ำสบู่ ระวัง อย่าให้ ส่วนที่เป็น สักหลาด โดนน้ำ เพราะ หาก
        สักหลาด โดนน้ำ จะทำให้ แข็ง และ เสื่อมคุณภาพได้
        7.ทำการประกอบเครื่อง กลับดังเดิม โดย ก่อนที่จะทำ การประกอบเครื่อง ให้ทาขี้ผึ้ง
        Slide grease ที่ท่อเสียง ทุกท่อ , หยอด Tuning slide oil ที่ ท่อเทียบเสียง และ
        หยอด Valve oil ที่ ลูกสูบ ทุกอัน ตาม ขั้นตอน ที่ได้อธิบายไว้ ตอนต้น
    5. การดูแลรักษาภายนอก
          ภายหลัง จากการใช้ เครื่องทุกครั้ง ควรทำ การเช็ด ทำความสะอาด เครื่อง ด้วย
     ผ้าที่แห้ง และ สะอาด เช่น ผ้าสำลี (Polishing cloth) หรือ ผ้า ซิลิคอน แต่ ถ้า เครื่อง
     สกปรกมาก ให้ใช้ ผ้าสำลี ชุบน้ำยาขัดเงิน (Silver polish) ทำ ความสะอาด เครื่อง ที่
     ชุบด้วยเงิน ส่วนเครื่องที่มีสีทองและเคลือบแลคเกอร์พิเศษ ให้ใช้ฟ้าชุบน้ำยา Lacquer
     polish ทำความสะอาด
 
Home | Products | Download Catalog | Order | Music Tips | Contact us
Copyright 2010 CTC MUSIC HOUSE LTD., All Rights Reseved., Design : Cmzone Webdesign.